Organi HSBiH

Na osnovu člana 25. statuta HSBIH na sjednici Skupštine Saveza održanoj 25.07.2018. godine u Sarajevu, donosi se odluka o imenovanju organa HSBiH:

Predsjednik Skupštine Saveza:

Nermin Dizdarević

Lica ovlaštena za zastupanje Saveza u pravnom prometu:

Predsjednik HSBiH – Adnan Korić
Potpredsjednik HSBiH – Dino Pašović

Upravni odbor:

1. Predsjednik – Adnan Korić
2. Potpredsjednik – Dino Pašović
3. Član – Adnan Mrkva
4. Član – Mirzet Hodžić
5. Član – Ermin Hasović

Napomena: Predsjednik Upravnog Odbora Saveza i Potpredjednik Upravnog Odbora Saveza su ujedno Predsjednik i Potpredsjednik Saveza.